Advertiser Luigi Sardelli

Results: 1 - 1 on 1

Results

  • Zagato 1936

    1936 | Car | For sale

    1936 Zagato, two places, tubular chassis, wheels to rays, prototype

    ID: 213943 | 12/04/2015
    Luigi Sardelli