Advertiser Luigi Sardelli

Results: 1 - 1 on 1

Results

  • 1936 Zagato, two places, tubular chassis, wheels to rays, prototype
    ID: 213943 | 12/04/2015 | Luigi Sardelli Rating: 0